Regulamin

Regulamin "Trzech Domków"

I. Postanowienia ogólne

Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami) – w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Klientów firma “Trzy domki”, z siedzibą w Krakowie, zwana dalej Wynajmującym, wprowadza regulamin określający warunki rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w „Trzech domkach”, zwanych dalej domkami. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu. Dokonanie rezerwacji jest jednocześnie zawarciem umowy najmu miejsca noclegowego w domkach między Wynajmującym a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

II. Rezerwacja i płatności

1. Klient dokonuje rezerwacji przez e-mail, wysyłając wypełniony formularz rezerwacyjny ze strony www.trzydomki.pl. Rezerwacja wymaga potwierdzenia przez Wynajmującego i wpłaty ustalonego telefonicznie lub przez e-mail zadatku.

2. Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 7 dni od chwili złożenia rezerwacji. Brak wpłaty w w/w terminie oznacza odstąpienie od umowy najmu.

3. Po dokonaniu rezerwacji i zaksięgowaniu wpłaty zadatku przez Wynajmującego, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem. 

4. Wpłacony zadatek w przypadku rezygnacji podlega zwrotowi tylko do 14 dni do początkowej daty wynajmu.

5. W dniu rozpoczęcia pobytu Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę rezerwacji osobie przekazującej klucze.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu uiszczona należność nie podlega zwrotowi (podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997r.).

7. Pobyt zwierząt po wcześniejszym ustaleniu – opłata 10 zł/dobę.

8. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 1a z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dn. 2014 r. 849 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Solina Nr XVII/158/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej na terenie Gminy Solina Wynajmujący pobiera dodatkowo 1 zł od każdej osoby za każdy dzień pobytu.

9. Na życzenie Klienta Wynajmujący wystawia rachunek lub fakturę (nie wystawiamy faktur VAT).

10. Ceny podane na stronie “Cennik” mają charakter informacyjny (orientacyjny) i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

11. W dniu zameldowania Klienta Wynajmujący pobiera 150 zł zwrotnej kaucji, która jednak nie podlega zwrotowi, jesli w dniu wymeldowania Klient pozostawi domek w stanie rażącego nieporządku (np. brudne naczynia, pozostawione w domku nieposegregowane śmieci) lub dokona uszkodzeń wyposażenia. Kwestie odszkodowania za uszkodzenia domku i jego wyposażenia reguluje paragraf III pkt. 5.

III. Pobyt

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu rozpoczęcia rezerwacji i kończy o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Dopuszczane są zmiany po wcześniejszym ustaleniu z Wynajmującym lub osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy.

2. Przy odbiorze kluczy Klient okazuje dowód tożsamości.

3. Liczba osób mających zamieszkać w domkach jest ograniczona do wskazanej w rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego telefonicznie lub przez e-mail o jej zmianie. W przypadku przekroczenia tej liczby Wynajmujący ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę (1/7 aktualnej w danym miesiącu ceny wynajmu za dobę) lub zerwać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej pełnej opłaty za wynajem.

4. Klient nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.

5. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy lub Wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w domkach oraz do zgłoszenia szkód wyrządzonych podczas pobytu. W przypadku wyrządzenia szkód, Klient zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką na ręce osoby odbierającej klucze.

6. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu

7. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.

8. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia domków a mogą stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników czy palników gazowych. Dopuszczalne są: komputery, maszynki do golenia i suszarki do włosów.

9. Przy każdorazowym wyjściu z domku Klient jest zobowiązany zamknąć wszystkie okna i zamki, do których otrzymał klucze.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę auta lub innego pojazdu należącego do Klienta. Miejsca parkingowe znajdujące się na terenie posesji nie są strzeżone.

11. Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w domkach – Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

IV. Dodatkowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

+48 506 675 520

Ciekawostki

Atrakcje Bieszczad

Domki

Komfort połączony z naturą

Drewniane, tradycyjne i bez zadęcia domki z kominkami, do których czasem trzeba samemu narąbać drewna. Domki oddawane do dyspozycji Gości, bez ingerencji właściciela w czasie wynajmu – pełna prywatność.

350 zł

/ Dobę

MIMI

350 zł

/ Dobę

ZUZU

350 zł

/ Dobę

FELIX